Informatie bestuur

Info en taken Bestuur


  Algemene bestuurstaken  

 • deelname aan bestuursvergaderingen
 • bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan
 • overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
 • het bestuur sluit zelfstandig of na goedkeuring van de ALV arbeidsovereenkomsten af en zegt ze op
 • het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betaalde krachten en voor het voeren van functioneringsgesprekken
 • is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden
 • zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden
 • begeleidt nieuwe bestuursleden
 • laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen
 • luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid
 • onderhoudt contacten met (de coördinator Verenigingen van) de KNLTB en met collega functionarissen van andere verenigingen

 

  Algemene taken voorzitters commissies  

 • bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan
 •  overlegt met alle bestuursleden en commissievoorzitters die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
 •  is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden
 •  zoekt opvolgers voor aftredende commissieleden
 •  begeleidt nieuwe commissieleden
 •  laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen
 •  luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid of de betreffende commissievoorzitter
 •  onderhoudt contacten met de KNLTB en met collega functionarissen van andere verenigingen 

 

  Voorzitter  
Hoofdtaak: Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.  

 • heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
 • coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden
 • zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
 • zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
 • delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering
 • begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 • is eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel wat binnen de vereniging werkzaam is
 • functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
 • bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen
 •  neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 •  houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid
 •  vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen
 •  onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners  


  Secretaris  
Hoofdtaak:  Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.  

 • neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
 • verzamelt centraal de notulen van overige commissies
 • houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
 • ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
 • geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB
 • verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
 • is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen)  

  
  Penningmeester  
Hoofdtaak: Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.  

 • eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging
 • int de contributie
 • is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies
 • int de advertentieopbrengsten
 • betaalt de rekeningen
 • beheert bank- en girorekeningen
 • int boetes binnen de vereniging
 • betaalt boetes aan externe partijen (bijv. de gemeente, de KNLTB, etc.)
 • stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze
 • beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag
 • beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld
 • stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording
 • pleegt overleg met de kascontrole commissie
 • maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen  

 

  Ledenadministratie 
Hoofdtaak:  Voeren van de ledenadministratie.  

 • voert de ledenadministratie en houdt deze up-to-date
 • verwerkt de inschrijvingen van nieuwe leden
 • licht nieuwe leden voor (mondeling en schriftelijk), bijvoorbeeld door het uitreiken van een informatiepakket. Wint informatie in over wensen en behoeftes van het nieuwe lid én geeft informatie  over de wensen en verplichtingen van de vereniging
 • levert op verzoek ledenlijsten aan
 • meldt alle (nieuwe) leden aan bij de KNLTB, geeft mutaties door en meldt opzeggers af
 • onderzoekt redenen van leden om af te haken
 • houdt na ongeveer een maand een telefonisch exit onderzoek onder leden die bedankt hebben
 • onderhoudt contact met oud-leden van de vereniging